Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XLV

Zdynia

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, dawna cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1795 r. Od 2009 r. prawosławna cerkiew parafialna.

Cerkiew parafialna prawosławna Opieki Bogurodzicy w Zdyni (dawniej cerkiew greckokatolicka) powstała w 1786 lub 1795 r. Jest trójdzielna, z prezbiterium i nawą zbliżonymi proporcjami do kwadratu oraz z prostokątnym babińcem. Ściany w konstrukcji zrębowej pokryte są gontem. Polichromia architektoniczno-ornamentalna pochodzi z 1924 r. Wyposażenie cerkwi stanowią: późnobarokowy ikonostas z XVIII w., w prezbiterium rokokowy ołtarz główny w formie baldachimu z ikoną Ukrzyżowania z końca XVIII w. oraz późnobarokowy żertwiennik z ikoną Św. Patriarchów, także z XVIII w.

http://www.drewniana.malopolska.pl