Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona II

Obarzym

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1828 r.

Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego została zbudowana w 1828 r. z fundacji Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej. Pierwotnie była cerkwią parafialną, lecz w 1886 r. stała się świątynią filialną parafii w Izdebkach. Po wysiedleniach stała opuszczona i rozgrabiona. W 1970 r. dokonano remontu z przeznaczeniem na kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, podlegający parafii w Dydni. Wnętrze wówczas oszalowano deskami. Szczęśliwie podczas ostatniego remontu zostały one zdjęte, a znajdująca się wiele lat pod nimi ciekawa klasycystyczna polichromia iluzjonistyczna i figuralna została odnowiona.

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, zbudowana na rzucie wydłużonego ośmioboku. Dach i ściany pobite są gontem. Zachowały się drewniane epitafia inskrypcyjne z XIX w.: Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej oraz Ludwika Wysockiego.

We wnętrzu znajduje się ciekawy iluzjonistyczny ołtarz ze sceną Wniebowstąpienia Pańskiego. Na ścianach nawy iluzjonistyczne kolumny, namalowane zacheuszki, medaliony z postaciami ewangelistów i motyw oka opatrzności. Strop pozostał deskowany.

Przed dekadą przy świątyni postawiono prostą dzwonnicę metalową z dwoma dzwonami: Jan Paweł (na cześć papieża) i Ignacy (na cześć biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka).


https://sad.podkarpackie.travel/